Användningsvillkor för nättjänsten VMP

Uppdaterad den 25 maj 2018

1 Allmänt om att använda nättjänsten

Välkommen till VMP Groups (nedan ”VMP”) nättjänst (nedan ”Tjänst”). Användaren uppmanas omsorgsfullt bekanta sig med dessa användningsvillkor (nedan ”Villkor”) innan man börjar använda tjänsten.

Dessa Villkor tillämpas på alla användarens handlingar i Tjänsten, oberoende av med vilken slags enhet Tjänsten används. Det är endast tillåtet för användaren att använda Tjänsten enligt vid tidpunkten gällande Villkor och tillämplig lagstiftning samt enligt god sed. Villkoren bildar ett avtal mellan användaren och VMP och fastställer användarens och VMP:s rättigheter och skyldigheter med anknytning till Tjänsten.

Tjänsten kan dessutom omfatta delar eller funktioner (såsom webbutik) och på användningen av dessa tillämpas utöver dessa villkor de i Tjänsten separat angivna specialvillkor eller -anvisningar och användningen av dessa kan kräva en registrering. En del av Tjänstens innehåll kan vara tillgängligt endast för vissa geografiska områden.

Genom att använda Tjänsten visar användaren att han eller hon godkänner de vid tidpunkten gällande Villkoren samt förbinder sig till att följa dessa samt de i Tjänsten separat angivna villkoren och anvisningarna.

2 Serviceleverantör

Varamiespalvelu-Group Oy
FO-nummer: 2514701-7
PB 901
20101 ÅBO
Telefon: 040-3075000
webmaster@vmp.fi

3 Hantering av personuppgifter

VMP hanterar personuppgifter med anknytning till användaren och som förmedlas via Tjänsten på ett sådant sätt som vid tidpunkten gällande personuppgiftslagstiftning tillåter och förpliktigar till. I dataskyddsbeskrivningen för de register som upprättas med anknytning till VMP:s kundrelationer och annan sakenlig kommunikation finns en noggrannare beskrivning av hur personuppgifterna hanteras.

Det är även möjligt att använda några delar av tjänsten utan att användaren måste meddela sina personuppgifter till VMP, till exempel att utföra tester som erbjuds i Tjänsten och att bekanta sig med den allmänna informationen om innehållet. Användningen av vissa funktioner, till exempel att sköta ärenden i webbutiken. kräver att användaren ger sina personuppgifter till VMP.

4 Kakor

Via Tjänsten kan man med hjälp av kakor (”cookies”) eller andra motsvarande tekniker samla in uppgifter med anknytning till användarens enhet eller uppgifter som rör användningen av Tjänsten, såsom uppgifter om via vilka sidor användaren har kommit till Tjänsten, vilken webbläsare användaren använder och vilka delar av Tjänsten användaren har besökt. En kaka är en liten textfil som kan skickas till användarens enhet via Tjänsten.

Kakor gör det till exempel möjligt att hantera uppgifter med anknytning till antalet besökare i Tjänsten och andra uppgifter som rör användningen av Tjänsten. Med hjälp av informationen kan Tjänstens funktionalitet analyseras och utvecklas till bättre och mer individuell för användaren. Dessutom kan man med hjälp av den insamlade informationen i eller utanför Tjänsten rikta marknadsföring till användaren som han eller hon sannolikt är intresserad av genom att utnyttja remarketing (retargeting).

Användaren kan, om han eller hon så önskar, förhindra kakornas funktion genom att ändra inställningarna i sin egen webbläsare. Användaren ska dock komma ihåg att genom att spärra eller ta bort kakorna kan detta inverka negativt på användningen av Tjänsten, vissa av dess delar eller funktioner eller till och med spärra den helt.

5 Att använda Tjänsten

5.1 Rättigheter och begränsningar som rör användningen av Tjänsten

VMP beviljar användaren en i dessa Villkor fastställd begränsad, annullerbar, icke exklusiv och personligbehörighet att använda Tjänsten och dess innehåll endast i enlighet med dessa Villkor och i Tjänsten eventuellt separat angivna villkor och anvisningar. Användaren har endast rätt att använda Tjänsten och dess innehåll för användarens privata, icke kommersiella ändamål.

Användaren får inte modifiera eller kopiera Tjänsten eller dess innehåll eller delar av den. Användaren har inte heller rätt att dela, sprida, överföra, presentera offentligt eller på annat sätt göra Tjänsten som sådan eller redigerad tillgänglig för allmänheten, såvida han eller hon inte uttryckligen i dessa Villkor har fått tillstånd till detta. Om Tjänsten inkluderar en yttrycklig möjlighet att överföra Tjänstens innehåll till tjänster i de sociala medierna (s.k. knappar för sociala medier), anses överförandet inte vara i konflikt med dessa Villkor.

Användaren har rätt att skriva ut, ta en kopia eller spara en kopia av Tjänstens innehåll på sin egen enhet för sitt eget privata bruk. Användaren ska på alla sådana utskrifter och kopior bevara de meddelanden som rör de upphovsrätter och andra rättigheter som Tjänsten inkluderar.

Användaren får inte avbryta eller försöka avbryta eller på annat sätt störa eller försöka störa Tjänstens funktion eller andra användares möjlighet att använda Tjänsten. Det är till exempel förbjudet att installera tidsinställda störningsprogram, virus eller annat material som innehåller delar som kan inverka på Tjänstens programmatiska struktur.

Användaren får inte använda Tjänsten för (a) att utge sig som representant för VMP; (b) att förfalska eller hantera rubrik- eller identifieringsuppgifter för att försöka dölja ursprunget för det innehåll som förmedlas via Tjänsten; (c) att ge annan felaktig information; (d) att spara eller samla in andra användares personuppgifter; (e) att förmedla skräppost eller annan otillåten kommunikation eller (f) att handla på annat sätt som strider mot lagen eller mot god sed.

5.2 Ändringar i Tjänsten

Tjänsten med innehåll tillhandahålls ”sådan som den är”. VMP har rätt att när som helst redigera eller ändra Tjänsten eller dess innehåll utan förhandsanmälan eller ersättningsskyldighet. VMP har därmed rätt att bland annat ändra eller redigera i Tjänsten angiven information eller erbjudna produkter eller priser, lägga till och ta bort delar av Tjänsten samt ändra Tjänstens avgiftsfria delar till avgiftsbelagda eller tvärtom. VMP har även rätt att när som helst avbryta eller avsluta tjänsten, tillhandahållandet av dess innehåll eller vilken del som helst eller begränsa användningen av Tjänsten eller dess delar. Om användaren har agerat i strid med dessa Villkor, i Tjänsten separat angivna villkor eller anvisningar eller lagar eller god sed har VMP rätt att hindra användarens tillgång till Tjänsten och förbjuda framtida användning av Tjänsten.

5.3 Registrering

Beviljandet av ovan beskrivna behörighet kan i vissa delar av tjänsten kräva att användaren registrerar sig. Rätten att använda delar som kräver registrering kan begränsas till endast fysiska personer eller juridiska personer per enskild del och för registreringen kan anges en åldersgräns samt andra förutsättningar, till exempel anställningsförhållande hos VMP.

Vid registrering som användare av Tjänsten ska användaren ge korrekta uppgifter om sig själv. Det är förbjudet att uppge felaktiga uppgifter och detta kan leda till påföljder.

Vid registreringen väljer användaren ett användarnamn (e-postadress) och ett lösenord. Användaren är ansvarig för att förvara lösenordet omsorgsfullt och hemlighålla det samt ansvarar för alla handlingar i Tjänsten som utförs med användarkoderna. Användaren ska utan dröjsmål kontakta VMP om användaren upptäcker eller misstänker att hans eller hennes koder har avslöjats eller att koderna missbrukas. I sådana fall har VMP rätt att frysa eller spärra användarens koder utan att meddela detta på förhand.

6 Länkar i Tjänsten till externa webbplatser och externa länkar till Tjänsten

Tjänsten kan innehålla länkar till webbplatser som ägs och administreras av tredje parter. De länkade webbplatserna administreras inte på något sätt av VMP och VMP varken övervakar eller kontrollerar de länkade webbplatsernas innehåll. VMP ansvarar inte för de länkade webbplatsernas innehåll, riktighet, tillförlitlighet eller dataskydd.

Användningen av länkar som leder till externa webbplatser flyttar användaren bort från Tjänsten och användaren besöker de länkade webbplatserna på eget ansvar. Användaren uppmanas omsorgsfullt bekanta sig med användarvillkoren och instruktionerna för den länkade webbplatsen innan webbplatsen i fråga börjar användas.

En extern länk till den här Tjänsten ska hänvisa direkt till Tjänstens huvudsida och öppnas i ett nytt självständigt fönster, inte på den länkande webbplatsens egen sida. Länkens utseende, placering och andra egenskaper får inte inverka skadligt på VMP:s rykte eller på goodwill-värdet för dess varumärke eller skapa en felaktig föreställning om att den länkande parten eller dennes tjänster eller produkter skulle höra samman med VMP:s verksamhet eller sponsras av VMP. Länken får inte heller innehålla VMP:s varumärken i mönsterformat.

Länkar i Tjänsten till externa webbplatser och externa länkar till Tjänsten påvisar ingenting om förhållandet mellan VMP och den länkande eller länkade tredje parten.

7 Immateriella rättigheter

Tjänsten och dess innehåll, såsom text, foton, produktinformation, varumärken och symboler är VMP:s eller dess samarbetspartners egendom, som har skyddats med upphovsrättslagar och internationella upphovsrättsavtal samt med annan lagstiftning om och registrering av immateriella rättigheter.

Alla immateriella rättigheter med anknytning till Tjänsten och dess innehåll (såsom upphovsrätt, registrerade och oregistrerade varumärkes- och modellrätter, domännamn, patent, databasrättigheter samt affärshemligheter) och det goodwill-värde användningen av dessa ger upphov till tillhör VMP eller dess samarbetspartner. VMP beviljar inte användaren några direkta eller indirekta rättigheter till några immateriella rättigheter.

Om en fullvuxen användare så önskar, kan han eller hon ladda upp, skicka eller spara utarbetat material i vissa av Tjänstens delar. En minderårig användare måste ha vårdnadshavarens tillstånd innan det utarbetade materialet kan laddas upp, skickas till eller sparas i Tjänsten. Det innehåll som användaren har laddat upp i Tjänsten är ett uttryck för användarens åsikter och representerar inte VMP:s officiella ståndpunkt. Användaren ansvarar för att det innehåll som laddas upp i Tjänsten inte är osakligt och att det endast innehåller användarens personuppgifter, inte någon annans. Ett sådant innehåll får inte heller inverka skadligt på VMP:s rykte eller på varumärkenas goodwill-värde. Användaren ansvarar dessutom för att han eller hon har rätt att publicera det utarbetade innehållet i Tjänsten med bland annat beaktande av innehållets immateriella rättigheter och upphovsrätter samt medgivande av eventuella identifierbara personer på bilderna och i videorna.

Såvida inget annat separat har överenskommits skriftligt med användaren, ger användaren genom att ladda upp, skicka eller spara innehåll i Tjänsten VMP rätt att använda, lagra, kopiera, redigera, förmedla, publicera, presentera och sprida det innehåll användaren har laddat upp i Tjänsten utan ersättning, globalt och utan separat meddelande för att bland annat marknadsföra och förbättra Tjänsten samt utveckla nya tjänster. Tjänsten kan även innehålla delar i vilka användaren, med stöd av separat meddelade villkor, kan erhålla en viss ersättning för material som har laddats upp i Tjänsten.

VMP är dock inte under några omständigheter skyldigt att publicera sådant ovan nämnt material som användaren har laddat upp i Tjänsten. VMP kan dessutom efter eget gottfinnande och utan att meddela detta radera sådant innehåll som användaren har laddat upp i Tjänsten.

8 Ansvarsbegränsningar

VMP strävar efter att användaren ska ha kontinuerlig och störningsfri tillgång till Tjänsten. VMP garanterar dock inte att Tjänsten står till användarens förfogande utan avbrott, i realtid eller felfritt. Tjänsten med innehåll tillhandahålls ”sådan som den är”. VMP ansvarar inte för riktigheten, tillförlitligheten, fel, brister, inexaktheter eller andra fel i den information eller det innehåll som förmedlas via Tjänsten.

VMP kan inte garantera datasäkerheten för Tjänsten, dess innehåll eller information som förmedlas via Tjänsten och ansvarar inte för att de elektroniska meddelanden som skickas via Tjänsten inte innehåller virus eller andra skadliga delar. VMP ansvarar inte heller för information eller innehåll som användaren har skickat eller tagit emot eller låtit bli att skicka eller ta emot via Tjänsten.

Tjänsten är nödvändigtvis inte tillgänglig i alla länder och den kan vara tillgänglig endast på vissa språk. Tjänsten, dess funktion eller vissa egenskaper kan vara beroende av kompatibiliteten hos de anordningar som används, internetförbindelser och innehållets format.

VMP ansvarar inte för några direkt, indirekta eller för skador som grundar sig på skadeersättningsskyldigheten eller för specialskador, inklusive förlorad affärsverksamhet, avtal, avkastning eller information eller skador orsakade av avbrott i affärsverksamheten till följd av användningen eller förhindrad användning av Tjänsten eller dess innehåll eller på grund av dessa Villkor, oberoende av om skadorna grundar sig på avtal, överträdelser eller annan orsak, även om VMP skulle ha informerat på förhand om riskerna för sådana skador. I alla fall begränsas VMP:s ansvar alltid till högsta ansvar enligt tvingande lag.

Användaren befriar VMP och alla dess anställda, chefer och personer som fungerar för deras räkning från ansvar för sådant åtal och krav som orsakas av att användaren använder Tjänsten.

9 Ändringar i Villkoren och meddelanden

VMP förbehåller sig rätten att ändra dessa Villkor enligt eget övervägande genom att meddela detta till användaren via e-post eller Tjänsten. Ändringarna i Villkoren träder i kraft efter att de har meddelats. Användningen av Tjänsten efter tidpunkten för meddelandet anses som meddelande om att användaren godkänner ändringarna i Villkoren.

VMP kan inkludera annonser i Tjänsten. VMP kan även skicka meddelanden som rör Tjänsten till den e-postadress eller telefonnummer som användaren har uppgett. Meddelandena anses vara mottagna sju (7) dagar från det att VMP har skickat eller publicerat dem. En fortsatt användning av Tjänsten betyder att användaren anses ha tagit emot alla meddelanden, oberoende av hur de har skickats.

10 Tillämplig lag och lösning av tvister

På användningen av Tjänsten och dessa Villkor tillämpas Finlands lag, med undantag för dess lagvalsbestämmelser.

Parterna strävar efter att i första hand lösa tvister genom förhandlingar. Såvida man inte kan nå en förhandlingslösning löses tvisterna i Helsingfors tingsrätt i Finland. En konsumentanvändare kan även lämna tvisten för avgörande i den enligt hans eller hennes hemort behöriga tingsrätten eller till konsumenttvistenämnden.